Sådan kontrolleres dyrevelfærd

Dyrevelfærd kontrolleres

Danske landmænd og danske slagterier har fokus på at opretholde høj dyrevelfærd for kvæget. Den danske lovgivning er også med til at sikre, at dyrene har det godt, og at det er let at tjekke efter, om reglerne for dyrevelfærd bliver overholdt ude på bedrifterne og på slagterierne.

Dyreværnsloven er den overordnede internationale lov, der fastsætter minimumstandarder for varetagelse af dyrenes tarv på en lang række områder. Derudover er der i Danmark yderlige love for både kalve, ungdyr og køer, der er med til at sikre bedre dyrevelfærd. De danske love er unikke, når man sammenligner dem med de fleste andre lande, der oftest ikke har lignende lovkrav.

For andre og mere detaljerede love om dyrevelfærd se Bekendtgørelsen om beskyttelse af kalve og Lov om hold af malkekvæg.

Alle kvægbedrifter med mere end 100 køer eller 200 ungdyr (kalve, slagtekalve, stude og kvier) skal have et egenkontrolprogram, der sikrer overholdelse af lovgivningen omkring dyrevelfærd. En dyrelæge går egenkontrolprogrammet efter, for at sikre at lovene overholdes, og kvæget ikke mistrives. Hele besætningen af kvæg modtager mindst to årlige rådgivningsbesøg, hvor der er særligt fokus på dyrevelfærd.

Læs mere om lovene for malkekvæg

Læs også Hvad er dyrevelfærd