Kvæg som naturplejere

Tre køer

Køerne er rigtig gode til at tage sig af naturen. I Danmark har vi forskellige naturarealer som enge, strandenge, overdrev, heder og moser. For, at de naturområder kan bevare mangfoldigheden af dyr og planter skal de have pleje fra dyrene.

Pleje af naturarealerne er nødvendige for at undgå, at arealerne vokser til i tæt krat og skov, som ikke giver plads til følsomme arter af både plante- og dyreliv, som er tilknyttet de lysåbne naturtyper. Den nødvendige pleje kan ske ved hjælp af maskiner, men også i form af græssende kødkvæg.

Allerede i dag går danske kødkvæg på disse naturarealer. De passer sig selv, kræver ikke den store pleje, og passer samtidig godt på den danske biodiversitet.

Flere plantearter er et politisk mål

En undersøgelse viser, at der er 35 pct. flere plantearter på de arealer, hvor kvæg går og græsser i naturen, sammenlignet med europæisk naturskov. Til sammenligning er der 58 pct. færre plantearter i en konventionelt dyrket kornmark sammenlignet med naturskov. Forskere har fundet ud af, at antallet af plantearter kan bruges som indikator for den samlede biodiversitet på et dyrket areal.*

Det er en politisk målsætning at sikre biodiversiteten i Danmark og Europa. Den kan blandt andet indfries ved, at de naturplejekrævende arealer i langt højere grad plejes ved at lade kødkvæg græsse på arealerne.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er mangfoldigheden af dyr, planter og andre arter i naturen. En større biodiversitet betyder, at der findes mange forskellige arter i naturområdet. Biodiversitet bliver påvirket af en række faktorer såsom intensitet i dyrkning, tilførsel af gødning, og om landmanden bruger et- eller flerårige afgrøder.

Vil du vide mere?

Find mere information om fordele og ulemper ved at anvende kvæg som naturplejere, og se hvilke racer, der særligt egner sig som naturplejere.

* Du kan læse mere om biodiversitet på dyrkede arealer i bogen "Characterization factors from direct measures of plant species in European farmland for land use impact on biodiversity in life cycle assessment" af Knudsen et al (2015)